Vedtekter for Parken barnehage ANS

 1. Barnehagens navn: Parken barnehage ANS
  Organisasjonsnummer 984256760Mobil: 93296268
  Leke- og oppholdsareal er 100 kvadratmeter.
  Barnehagens godkjenteleke-og oppholdsareal pr. barn er satt til
  4,0 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.
  Godkjent for barn 0-6 år.
 2. Barnehagen drives i samsvar med LOV OM BARNEHAGER og de av kunnskapsdepartementets til enhver tids fastsatte forskrifter og retningslinjer.
 3. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
 4. Samarbeidsutvalget består av:
  1 representant valgt av foreldrene
  1 representant valgt av de ansatte
  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med hovedmål å sikre samarbeidet med barnas hjem.
  Styrer har det faglige ansvaret for å utarbeide årsplanen i samarbeid med personalet og foreldrene. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
  Barnehagens eier er til enhver tid ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med lover og regler. Eier har til oppgave og ansette personale. Ved bruk av vikarer vil barnehagen benytte personer over 18 år med godkjent politiattest.
 5. Opptak av barn skjer gjennom samordnet opptak gjennom kommunen og følger de regler som er fastsatt der. Hovedopptaket i barnehagen vil ta opp barn for oppstart i august ved samordnet opptak med søknadsfrist 1.mars, men opptak gjøres gjennom resten av året ved behov. Opptaksperioden gjelder til skolestart.
  Prioriteringskriterier ved opptak av barn i prioritert rekkefølge :
  -Barn med funksjonshemming, jf. barnehagelovens § 13 har førsteprioritet.
  --Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen
  Om det er flere søkere enn plasser vil vi gå ut i fra hvilken plass foresatte har prioritert barnehagen ut i fra. 1.prioritet kommer foran 2. prioritet osv.
  Andre søkere tas opp ut i fra gruppens sammensetning og hvilken plass barnehagen er prioritert på søknadslista.
  Et hvert opptak av barn til barnehagen foretas med grunnlag i opptakskriteriene.
 6. Helsetilsyn: Egenerklæring om barnets helse, på skjema godkjent av Helsedirektoratet, leveres barnehagens styrer når barnet begynner i barnehagen.
 7. Matservering. Barna får alle måltider. Varmmat serveres tre ganger pr. uke. Ta med en frukt ca annenhver dag.
 8. Åpningstid 07.15 – 16.45. Stengt juli, hele julen fra 23.desember, påske og inneklemte dager. I tillegg kommer 4 planleggingsdager som settes opp hver høst.
 9. Fastsatt oppholdsavgift betales forskuddsvis hver måned. Oppsigelsestiden er to -2-måneder, gjeldende fra den 1. i hver måned. Betalingssatsen vil ikke gå over maksimalgrensen for foreldrebetaling. Det gis redusert betaling for søsken og for familier med lav betalingsevne jf. §3 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 10. Internkontroll i barnehagen følger §4 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager. Internkontrollen dokumenteres i egen perm i barnehagen.
 11. Foreldrene plikter å være med på dugnader i barnehagens lokaler og uteområde. De som ikke deltar må betale kr 200,-

August 2022